تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
ادبیات عرب 
دانشگاه ازاد قم 
 
سطح 2