سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان حوزه ها و مدارس خارج از کشور 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه کشاورزی کرج 
مدرس 
1381/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه هنر کرج 
مدرس 
1384/07/01 
 
-----